fbpx

NOTĂ DE INFORMARE SI CONSIMTAMANT CLIENT SI APARTINATOR PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE

Asociatia Humana – Serviciul de ingrijire la domiciliu

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociatia Humana, denumit operatorul datelor cu caracter personal, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Asociatia Humana prelucrează: datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, datele biometrice (fotografii), seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, al permisului de conducere, al cardului de sanatate si alte informatii continute in acestea (de ex: data si locul nasterii, cetatenia, sexul), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), date din actele de stare civila, numar de telefon personal si/sau de serviciu, e-mail personal si/sau de serviciu, adresa (domiciliu/ resedinta, adresa de rezidenta pentru cetatenii straini), profesia si locul muncii, diagnostic si informatii medicale etc. -categorii de date cu caracter special, date cu caracter personal sensibile; spre ex: fotografii (pacient/apartinator), inregistrari video si sistem video, imagini preluate prin intermediul camerelor video de supraveghere aflate in locatiile unde va deplasati, apartinand asociatiei, operatorilor asociati sau imputernicitilor, furnizorilor sau prestatorilor de servicii pentru fundatie, in aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice inregistrarii video, urmate de mesajul “Zona supravegheata video” (prin semnarea acestei informari va exprimati acordul cu privire la inregistrarea imaginilor cu dvs si apartinatorii); date referitoare la, datele medicale, istoric medical, probe si analize medicale, investigatii, religia, semnatura – date furnizate asociatiei de catre dumneavoastra si de catre apartinator, sau colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale,. Scopul prelucrării datelor este: -In vederea accesarii serviciilor de asistenta la domicliu a dumneavoastra, persoana vizata mentionata anterior in cererea de servicii, -Conformitatea cu Legea romana si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor), document de directa aplicare in toate statele membre ale Uniunii Europene, incepand cu data de 25 mai 2018. Acest scop se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru indeplinirea unei obligatii legale care ii revine asociatiei: contractul cu casele de asigurari de sanatate si plata taxelor si impozitelor prevazute de lege, stabilirea si acordarea altor drepturi prevazute de lege pentru pacienti, eliberarea de adeverinte scrisori medicale, derularea proceselor specifice activitatii de ingrijiri la domiciliu si management intern., in scopul prevenirii fraudelor etc. -Scopul programelor informatice: -Aplicatiile continute in pachetul MS Office sau prin Adobe si in scopul alocarii contului de email (protejate prin criptare) -Sunt prelucrate date in programul informatic -Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra in anumite imprejurari, inclusiv: -in momentul in care solicitati sprijin din partea noastra; -atunci cand navigati, solicitati informatii sau interactionati cu website-ul asociatiei; -pentru autorizare in cadrul procedurilor de acces ; -la stabilirea unor imprejurari care afecteaza activitatea si/sau obiectivele asociatiei, cum ar fi: concurenta neloiala, conflictul de interese, reclamatii, fapte de natura penala; -pentru identificarea abaterilor de la regulile stabilite de asociatie, conform legii; -pentru asigurarea de masuri privind supravegherea sanatatii lucratorilor; -pentru controlul obligatoriu legal al Directiei de Sanatate Publica si derularea activitatii de supraveghere in domeniul sanatatii si securitatii in munca; Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru aprobarea si intocmirea documentatiei necesare. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordarii serviciilor de ingrijire/asistenta la domiciliu. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către asociatia Humana, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, si sunt comunicate altor destinatari, in scop de asigurare a serviciilor medicale si psihologice in Centru si in sistemul public medical (de ex. CASMB, Guvernul Romaniei, Ministerul Sanatatii, Institutul National de Statistica) conform legislatiei in vigoare, publicitate, publicarea pozelor dumneavoastra in mod informativ pe site-ul Fundatiei si pagina de Facebook (prin semnarea acestei informari va exprimati acordul cu privire la postarea imaginilor cu dvs pe site si Facebook). Datele vor fi ulterior stocate si arhivate. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi stocate mai mult decat este necesar, avand in vedere scopurile activitatilor de prelucrare. Pastrarea nu va depasi obligatia legala pe care o avem, iar in situatia in care nu exista obligatie legala, pastrarea se va face doar pentru perioada de indeplinire a obligatiilor legale, nu mai mult de 50 de ani de la data ultimei inregistrari. Drepturile Conform Regulamentului (UE) 2016/679: Dreptul de acces – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind procesul prelucrarii. Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor – se refera la dreptul de a primi datele dvs. personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca, la cererea dvs, aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct,de vedere tehnic, Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale, cu exceptia situatiei in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment. Dreptul la rectificare – se refera la corectarea sau completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele dumneavoastra, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – inseamna ca aveti dreptul sa transmiteti asociatiei o solicitare de stergere a datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul (pentru prelucrarea in temeiul consimtamantului) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obIigatii legale. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in cazul in care contestati exactitatea datelor puteti sa ne solicitati ca aceste date sa fie restrictionate pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; de ex: prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale asociatiei prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Fundatia Bucuria Ajutorului – asiciatiei Humana, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa info@carecluj.ro. Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal (formularele de cereri, datele de contact ale Responsabilului cu protectia DP) si legislatie etc) puteți obține consultând pagina noastră de internet www.carecluj.ro, secțiunea „Informatii protectia datelor cu caracter personal “. Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare.