fbpx

aprobat prin hotararea consiliul director al asociatiei Humana nr  215 din 27.03.2020

Preambul

Etica profesionala se afla la baza activitatii de personala sociala. Codul etic reprezinta un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesionala. Comportamentul personalului social trebuie sa fie consecvent si responsabil, astfel încât sa nu afecteze imaginea asociatiei.

Codul etic cuprinde doua capitole:

1. Valorile si Principiile Etice fundamentale corespunzatoare activitatii personalului social;

2. Standardele Etice ale activitatii profesionale desfasurate de personalul social.

Codul etic se bazeaza pe valorile si principiile etice fundamentale ale personalei sociale ca profesie. Codul etic reglementeaza relatiile profesionale ale personalului social si se refera la standardele de conduita ale acestora în relatiile cu clientii, colegii, precum si alte categorii de profesionisti. Prevederile prezentului cod sunt asumate de catre tot personalul social pe toata durata practicarii profesiei.

Odata cu aderarea la cod, personalul social va participa la punerea lui în practica si vor lua masuri pentru a descuraja, preveni, semnala si corecta eventualele comportamente care se abat de la etica profesiei. Personalul  social va fi tratat în mod egal si vor apara si sprijinii colegii care au fost acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica. Existenta în forma scrisa a acestui cod nu garanteaza comportamentul etic în sine.

Scopul codului etic este:

• de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii profesiei de personal social;

• de a stabili un set de standarde de conduita profesionala;

• de a clarifica responsabilitatile si actiunile profesionistilor care vor rezolva posibile conflicte de natura etica.

Prin aderarea la acest cod Colegiul Personalilor Sociali stabileste reguli disciplinare si sanctiuni în concordanta cu principiile identificate si acceptate prin Codul Etic.

Standardele Etice se adreseaza personalului social si se aplica tuturor activitatilor profesionale de personala sociala. Aceste standarde se refera la responsabilitatile morale ale personalului social ca profesionist si la relatiile lui cu societatea, profesia, clientii, institutia si colegii.

I. Valori si Principii Etice

Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii personalului social. Principiile au la baza valorile fundamentale ale personalei sociale: furnizarea de servicii în beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale. Personalul  social îsi va însusi aceste valori si principii, ele urmând sa se regaseasca în comportamentul sau, astfel încât sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.

1. Furnizarea de servicii în beneficiul clientilor

Principiul etic: Scopul principal al activitatii personalului social este acela de a asista persoanele aflate în dificultate implicându-se în identificarea, întelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.

În toate demersurile sale, personalului social actioneaza cu prioritate în interesul clientului. În situatia în care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate/membrii comunitatii, personalul social are responsabilitatea de a îndruma clientul si de a media în scopul armonizarii intereselor partilor implicate.

2. Justitia sociala

Principiul etic: personalul social promoveaza principiile justitiei sociale.

Personalul social se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.

3. Demnitatea si unicitatea persoanei

Principiul etic: personalul social respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane.

Personalului social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.

4. Autodeterminarea

Principiul etic: personalul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Personalul  social asista clientii în eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune optiuni. Personalul social poate limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci când, în judecata profesionala a personalului social, actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei însisi si/sau pentru ceilalti.

5. Relatiile interumane

Principiul etic: personalul social recunoaste importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza în practica profesionala.

Personalul social încurajeaza si întareste relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau îmbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.

6. Integritatea

Principiul etic: personalul social actioneaza cu onestitate si responsabilitate în concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale.

7. Competenta

Principiul etic: personalul social trebuie sa îsi desfasoare activitatea numai în aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala. Personalul social are obligatia de a-si îmbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica în practica. Personalul social contribuie la îmbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

II. Standardele Etice

1. Responsabilitatile etice ale personalului social fata de societate

1.1. Actiune sociala si politica

Personalul social pledeaza pentru conditii de viata care sa conduca la satisfacerea nevoilor umane de baza si promoveaza valorile sociale, economice, politice si culturale care sunt compatibile cu principiile justitiei sociale. Personalul social trebuie sa fie constient de impactul vietii politice asupra profesiei si practicii profesionale. Personalul social pledeaza pentru schimbari care sa contribuie la îmbunatatirea conditiilor sociale în vederea satisfacerii nevoilor umane de baza si promovarii justitiei sociale. Personalul social actioneaza pentru a facilita accesul la servicii specifice si posibilitatea de a alege pentru persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate în dificultate. Personalul social promoveaza conditiile care încurajeaza respectarea diversitatii sociale si culturale atât în interiorul României, cât si la nivel global. Personalul social promoveaza politicile si practicile care încurajeaza constientizarea si respectarea diversitatii umane. Personalul social faciliteaza si informeaza publicul în legatura cu participarea la viata comunitara si schimbarile sociale care intervin. Personalul social trebuie sa asigure servicii profesionale în situatii de urgenta. Personalul social actioneaza pentru a preveni si elimina dominarea, exploatarea sau discriminarea unei persoane, grup, comunitate sau categorie sociala pe baza etniei, originii nationale, sexului sau orientarii sexuale, vârstei, starii civile, convingerilor politice sau religioase, deficientelor fizice/psihice sau altor asemenea criterii. Personalul social se asigura de respectarea drepturilor fundamentale ale omului si de aplicarea legislatiei internationale la care Romania a aderat, conform Constitutiei României.

2. Responsabilitatile etice ale personalilor sociali fata de profesie

2.1. Integritatea profesionala si promovarea profesiei

Personalul social promoveaza si mentine standardele practicii profesionale. Personalul social promoveaza si dezvolta valorile si etica profesiei, baza de cunostinte si misiunea profesiei. Personalul social protejeaza si promoveaza integritatea profesionala atât prin studii, cercetare, analiza si critica constructiva, cât si prin activitati de predare, consultanta, expuneri în cadrul comunitatii si participare activa în cadrul organizatiilor profesionale. Personalul social actioneaza pentru a preveni si a elimina practicarea neautorizata si necalificata a profesiei de personal social semnalând Colegiul ASISTENTILOR Sociali.

2.2. Evaluare si cercetare

Personalul social evalueaza si promoveaza politicile din domeniu, implementarea programelor si interventiile practice. Personalul social care se agajeaza în programe de cercetare respecta etica profesiei si utilizeaza tehnici si metode profesionale. Personalul social care se implica în programe de cercetare trebuie sa asigure anonimatul participantilor si confidentialitea asupra datelor obtinute.

3. Responsabilitatile etice ale personalului social fata de clienti

3.1. Angajamentul fata de clienti:

Principala reponsabilitate a personalului social este de a promova bunastarea clientului. Intresele clientului primeaza. Personalul social activeaza în limitele obligatiilor legale si ale responsabilitatilor sale în cadrul institutiei angajatoare.

3.2. Respectarea principiului autodeterminarii

Personalul social nu decide în numele clientului. Personalul social îl ajuta pe client sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune optiuni, acordând totodata atentia necesara intereselor celorlalte parti implicate. Exceptiile sunt prevazute de lege. Personalii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci când, în judecata profesionala a personalului social actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.

3.3. Contractul cu clientul

• Personalul social va furniza servicii clientilor numai în contextul unei relatii profesionale bazate, atunci când este cazul, pe un contract scris si/sau pe consimtamântul clientului. În cazul în care clientul nu are capacitatea de a semna un contract, personalul social trebuie sa protejeze interesele clientului urmarind sa obtina permisinea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator, etc.).

• Personalul social foloseste un limbaj clar pentru a informa clientii despre scopul, riscurile si limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul clientului de a refuza sau de a rezilia contactul cât si despre perioada pentru care se încheie contractul respectiv. Personalul social trebuie sa ofere clientilor posibilitatea de a pune întrebari.

• În situatiile în care clientii nu înteleg sau au dificultati în a întelege limbajul primar folosit în practica, personalul social trebuie sa se asigure ca acesta a inteles. Aceasta presupune asigurarea unei explicatii verbale detaliate sau asigurarea unui translator sau intepret.

• Personalul social are responsabilitatea de a furniza informatii despre natura si necesitatea serviciilor si de a informa clientul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit (indiferent daca serviciul a fost solicitat su nu de catre client).

• Personalul social informeaza clientii cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul computerelor, telefoanelor sau a altor mijloace de comunicare si solicita acordul scris al clientilor pentru orice înregistare audio si video, cât si pentru prezenta unei a treia persoane ca observator.

3.4. Competenta profesionala

Toate actiunile personalul social trebuie sa se înscrie în limitele de competenta ale profesiei. Pregatirea profesionala a personalului social trebuie sa fie un proces continuu de perfectionare. Colegiul Asistentilor Sociali stabileste procedura, limita de timp si modalitatea prin care personalul social îsi va mentine si imbunatati performantele profesionale. Pentru a asigura o interventie competenta, personalul social are dreptul si obligatia de a asigura servicii si de a folosi tehnici specializate de interventie, numai dupa participarea la un program de instruire specializata. Starile personale (emotionale sau de alta natura) nu influenteaza calitatea interventiei profesionale a personalului social.

3.5. Competenta culturala si diversitatea sociala

Personalul social ofera servicii în concordanta cu specificul cultural din care provine clientul, adaptându-se diversitatii culturale prin cunoasterea, întelegerea, acceptarea si valorizarea modelelor culturale existente. Personalul social trebuie sa aiba cunostinte de baza despre mediul cultural si caracteristicile grupului/comunitatii din care fac parte clientii. Instruirea personalului social îi permite acestuia întelegerea diversitatii sociale si culturale privind etnia, religia, sexul si orientarea sexuala, varsta, statutul marital, convingerile politice si religioase, dizabilitatile mentale sau fizice.

3.6. Conflicte de interes

Personalul social evita conflictele de interese în exercitarea profesiei si promoveaza o abordare impartiala a situatiilor profesionale. Personalul social informeaza clientul despre posibilele conflicte de interese si intervine, dupa caz, în prevenirea sau rezolvarea acestora. În anumite cazuri, protejarea clientului poate conduce la încheierea relatiei profesionale si orientarea clientului catre un alt coleg sau un alt serviciu. Personalul social nu foloseste relatia profesionala cu clientul pentru obtinerea de avantaje sau alte beneficii în interes personal. Personalul social care asigura servicii pentru doua sau mai multe persoane între care exista o relatie (de exemplu membrii unei familii, cuplul) trebuie sa clarifice care dintre indivizi sunt considerati clienti, natura obligatiilor profesionale ale personalului social si ale partilor implicate, încercând sa atenueze sau sa previna conflictele de interese posibile sau reale.

3.7. Confidentialitatea si viata privata

Personalul social trebuie sa se bazeze pe principiile respectului apararii intimitatii, confidentialitatii si utilizarii responsabile a informatiilor obtinute în actul exercitarii profesiei. Personalul social nu solicita informatii despre viata privata a clientului decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru interventie. Odata ce aceste informatii au fost obtinute, personalul social pastreaza confidentialitatea asupra lor. În anumite situatii, personalul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia. Personalii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul clientilor în anumite situatii de exceptie, cum ar fi: munca în echipa pluridisciplinara, când acest lucru este prevazut prin lege, cand se pune în pericol viata clientului si/sau a altor persoane, când se transfera cazul catre alt personal social. Personalul social informeaza clientul în masura posibilitatii despre încalcarea confidentialitatii si despre posibilele consecinte. Personalul social discuta cu clientii si alte parti implicate despre natura informatiei confidentiale si circumstantele în care aceasta poate fi încalcata. Discutia trebuie sa se faca la începutul relatiei profesionale si de câte ori este necesar pe parcursul acesteia. Atunci când personalul social furnizeaza servicii de consiliere familiilor, cuplurilor sau grupurilor, acesta trebuie sa obtina un consens privind dreptul fiecaruia la confidentialitate si obligatia fiecaruia de a pastra confidentialitatea informatiilor. Personalul social informeaza familia, cuplul sau membrii grupului cu care lucreaza despre faptul ca nu poate garanta pastrarea confidentialitatii de catre toate persoanele implicate. Personalul social trebuie sa pastreze confidentialitatea atunci când prezinta un caz social în mass media. Personalul social patreaza confidentialitatea în timpul procedurilor legale, în masura permisa de lege.

3.8. Accesul la dosare

Accesul la dosarele clientilor si transferul acestora se realizeaza astfel încât sa se asigure protectia informatiilor confidentiale. Accesul la dosarele clientilor este permis profesionistilor care lucreaza în echipa pluridisciplinara, supervizorilor activitatii profesionale de personala sociala si altor persoane autorizate în unele cazuri prevazute de lege. La cerere, clientii au acces la informatii din propriile dosare, în masura în care acestea servesc intereselor clientilor si nu prejudiciaza alte persoane. La încheierea serviciilor, personalul social are responsabilitatea de a arhiva dosarele clientilor pentru a asigura accesul la informatie în viitor si protectia informatiilor confidentiale.

3.9. Contactul fizic

Contactul fizic cu clientul este evitat de catre personalul social, daca acest lucru îl afecteaza din punct de vedere psihologic pe client. Personalul social care se angajeaza în contacte fizice cu clientii are responsabilitatea de a stabili limite adecvate diferentelor culturale. Personalul social nu se angajeaza în relatii sexuale cu clientii sau rudele acestuia, pe toata durata relatiei profesionale. Personalul social nu manifesta fata de clienti comportamente verbale sau fizice de natura sexuala, cum ar fi avansurile sexuale sau solicitarile de favoruri sexuale.

3.10. Limbajul

Personalul social foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de client si evita folosirea termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunitatilor.

3.11. Plata serviciilor

Atunci când se stabilesc taxe pentru furnizarea anumitor servicii, personalul social se asigura ca acestea sunt rezonabile si în concordanta cu serviciile furnizate. Personalul social nu accepta bunuri sau servicii din partea clientilor în schimbul serviciilor furnizate.

3.12. Întreruperea si încheierea relatiei cu clientul

Personalul social asigura continuitatea serviciilor în cazul în care acestea sunt întrerupte de factori cum ar fi: transfer, boala, indisponibilitate, etc. Personalul social încheie relatia profesionala cu clientul si serviciile oferite acestuia atunci când acestea nu mai raspund nevoilor si intereselor clientului. Personalul social se asigura ca încheierea relatiei profesionale cu clientul si a serviciului oferit este un proces planificat asupra caruia clientul are toate informatiile necesare.

4. Responsabilitatile etice ale personalilor sociali ca profesionisti

4.1. Supervizarea si consultarea

Pentru a exercita functii de supervizare sau consultanta, personalii sociali trebuie sa detina pregatirea, cunostintele, abilitatile, specializarea si experienta practica solicitata de aceasta pozitie. Personalul social exercita functii de supervizare si consultanta numai în aria de competenta specifica profesiei. Personalii sociali cu functii de conducere asigura conditiile necesare respectarii prevederilor Codului Etic.

4.2. Educatia, formarea si evaluarea

Personalii sociali care îndeplinesc functii de supervizare trebuie sa asigure un program de pregatire si dezvoltare profesionala continua a personalilor sociali din subordine. Personalii sociali care au responsabilitatea de a evalua performantele personalilor sociali din subordine vor folosi criterii si instrumente de evaluare profesionala clar definite. Personalul social se implica activ în dezvoltarea continua a profesiei prin sprijin profesional acordat colegilor la începutul carierei si prin participarea la schimb de experienta si cunostinte profesionale intra si interdisciplinare.

4.3. Angajamentul fata de institutia angajatore

Personalul social respecta politica, principiile si regulamentele interne ale institutiei angajatoare. Personalul social participa la îmbunatatirea politicilor si procedurilor institutiei angajatoare si la sporirea eficientei serviciilor oferite. Personalul social se asigura ca institutia angajatoare cunoaste obligatiile etice ale profesiei de personal social prevazute de Codul Etic si implicatiile practice ale acestor obligatii. Personalul social se asigura ca practicile, politicile si procedurile institutiei în cadrul careia îsi desfasoara activitatea sunt compatibile cu prevederile Codului Etic. Personalul social actioneaza astfel încât sa previna si sa elimine orice forma de discriminare în activitatile, politicile si practicile institutiei angajatoare.

4.4. Conflictele de munca

Conflictele de munca ale personalilor sociali sunt rezolvate conform legislatiei în vigoare. Actiunile personalilor sociali care sunt implicati în conflicte de munca trebuie sa se ghideze dupa valorile, principiile si standardele etice ale profesiei. În cazul unui conflict la locul de munca, trebuie acceptate diferentele de opinie, iar acestea trebuie puse în discutie tinând cont si de interesele clientilor.

4.5. Discriminarea

Personalul social nu practica, nu se implica, nu faciliteza si nu colaboreaza la nici o forma de discriminare bazata pe etnie, sex sau orientare sexuala, stare civila, convingeri politice si/sau religioase, deficiente fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

4.6. Conduita privata

Personalul social va evita ca prin propriul comportament sa aduca prejudicii imaginii profesiei. Personalul social va evita ca problemele personale sa îi afecteze judecata, performantele profesionale sau intersele clientilor. În cazul în care aceasta situatie nu se poate evita, personalul social trebuie sa solicite imediat consultanta si sprijin profesional, sa reduca numarul de cazuri cu care lucreaza, sa îsi încheie activitatea profesionala sau sa întreprinda orice alta actiune pentru a proteja clientii.

4.7. Reprezentare

În situatia în care reprezinta o institutie, personalul social trebuie sa prezinte clar si cu acuratete punctul oficial de vedere al institutiei respective.

4.8. Onestitate

Personalul social îsi asuma responsabilitatea si meritele numai pentru propria activitate si recunoaste cu onestitate meritele si contributia altor profesionisti.

5. Responsabilitatile etice ale personalului social fata de colegi

5.1. Respectul

Personalul social îsi trateaza colegii cu respect si evita aprecierile negative la adresa lor în prezenta clientilor sau a altor profesionisti. Personalul social acorda sprijin si personala colegilor care trec prin perioade dificile. Daca perioada respectiva se prelungeste si are urmari în planul activitatii profesionale, personalul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Personalilor Sociali.

5.2. Confidentialitatea

Personalul social respecta confidentialitatea informatiilor împartasite de colegi în cursul relatiilor profesionale.

5.3. Colaborarea interdisciplinara si consultarea

Personalii sociali care sunt membri în echipe multidisciplinare participa la luarea deciziilor care vizeaza bunastarea clientului, utilizând valorile profesiei si experienta profesionala. Obligatiile etice si profesionale ale echipei multidisciplinare ca întreg si a membrilor echipei trebuie clar definite. Personalii sociali solicita si ofera consultanta si consiliere colegilor ori de câte ori este nevoie.

5.4. Disputele dintre colegi

Disputele dintre colegi se rezolva în interiorul echipei de catre cei implicati si prin respectarea dreptului partilor la opinie. În cazul prelungirii acestora se apeleaza la un mediator sau la supervizor. Disputa dintre angajator si un alt coleg nu este folosita de personalul social pentru a obtine o pozitie sau un avantaj personal. Disputele sau conflictele dintre colegi sunt rezolvate fara implicarea clientului.

5.5. Orientarea catre alte servicii

Personalul social orienteaza clientii catre alte servicii atunci când problematica clientului depaseste competentele sale profesionale, când nu a înregistrat progrese semnificative si atunci când clientul are nevoie de servicii suplimentare sau specializate pe care el nu le poate oferi. Personalul social care orienteaza clientul catre alte servicii, transmite catre noua agentie toate informatiile necesare solutionarii cazului.

5.6. Relatiile sexuale si hartuirea sexuala

Personalii sociali care desfasoara activitati de supervizare evita sa întretina relatii sexuale cu supervizatii sau cu alte persoane asupra carora îsi exercita o autoritate profesionala. Personalii sociali evita sa se implice în relatii sexuale cu colegii atunci când exista un posibil conflict de interese. Personalii sociali nu trebuie sa manifeste fata de colegi comportamente verbale sau fizice susceptibile a fi interpretate drept hartuire sexuala.

5.7. Incompetenta si comportamentul lipsit de etica

În situatiile în care personalul social observa incompetenta sau comportamentul lipsit de etica al unuia dintre colegi, îi acorda acestuia sprijin si personala. Daca cel în cauza nu îsi corecteaza comportamentul profesional, personalul social va apela la procedurile din cadrul agentiei sau la Colegiul Personalilor Sociali. Personalul social actioneaza pentru a descuraja, preveni si corecta comportamentul lipsit de etica. Personalul social trebuie sa apere si sa asiste colegii acuzati pe nedrept de comportament lipsit de etica.